Vznik a proměny šlechtické obce podunajské monarchie 17. - 20. století

Garanti:

Abstrakt

Během čtyř století svého trvání prošla habsburská monarchie bouřlivým vývojem. Pro její další existenci byl ale nezbytný vznik skupiny elit (šlechty), která by byla primárně vázána oddaností habsburskému domu, a jež by (alespoň v případě svých titulů) byla symetrická a kompatibilní napříč celou říší. V rámci panelu by měly být reflektovány důvody, průběh a výsledky tohoto procesu, jenž byl díky porážce stavovského povstání nastartován v českých zemích již ve 20. letech 17. století, a který ve svém důsledku vedl v polovině 18. století ke vzniku jednotné šlechtické obce dědičných zemí. V přihlášených příspěvcích by zároveň měla být zachycena specifika této nové nobility, stejně jako možnosti a limity jejího proniknutí jak do stavovské společnosti, tak mezi rodovou aristokracii, která představovala zásadní rezervoár elitní částí society habsburské monarchie.