Koncepty a metody dějin vojenství ve středoevropském prostoru

Garanti:

Abstrakt

Cílem panelu je rozpoutat debatu nad možnostmi a cestami, jež by umožnily českou historiografii vojenství vyvést z dosavadního prostoru na okraji zájmu domácí historické obce a pomohly ji chápat nejen zatím převládajícím způsobem jako utilitární faktografickou disciplínu, ale zejména v kontextu širších dějin českých zemí i střední Evropy. Jednotlivé příspěvky by proto měly především představit co nejširší spektrum přístupů, jimiž lze historii vojenství nahlížet coby součást širšího badatelského pole, kterou nepochybně je a měla by být – ať již to bude optika sociálních, kulturních či hospodářských dějin, dějin umění, gender history, mikrohistorie či dějin každodennosti, či jakéhokoliv jiného využitelného a v české historiografii vojenství minimálně frekventovaného konceptu. Vítány budou také příspěvky, opírající se o zahraniční metodologickou inspiraci, ať už starší, leč u nás nedostatečně reflektovanou, či naopak aktuální (New Military History, Fiscal-Military State, německé „Sozialgeschichte von Unten“ apod.) a její možnou aplikaci v českém, respektive středoevropském prostoru, vymezeném někdejší habsburskou monarchií.