Středoevropská šlechta jako politický, sociální a kulturní fenomén 20. století

Garanti:

Abstrakt

Jednání panelu bude zaměřeno zejména na analýzu měnícího se postavení středoevropské šlechty ve 20. století. Vzhledem k rozsahu problému půjde jistě jen o sondu do problematiky, ideální by však bylo, kdyby alespoň některé příspěvky přesáhly rozměr českého prostoru a věnovaly se situaci v sousedních zemích, event. vazbám těchto zemí a tamní šlechty na český prostor. Vítány tedy budou i příspěvky zaměřené na roli šlechty v Německu, Rakousku, Polsku i jinde ve střední Evropě. Ideálním výsledkem práce panelu bude komparativní analýza vývoje postavení šlechty po roce 1918. Vzhledem k tomuto cíli není záměrem organizátorů omezovat příspěvky jen do předem stanovených oblastí působnosti historické vědy. Vítány budou referáty zaměřené do oblasti politických dějin, zda například vztah šlechty k zániku monarchie a vzniku republik, aktivitám šlechty v politických stranách a v politice vůbec, problematika vztahu k totalitním režimům, apod., tak i do dějin hospodářských, sociálních či kulturních. Velkou příležitost nabízí reflexe měnící se společenské role šlechty po roce 1918, např. vstup šlechty do státní služby apod., dopady hospodářského vývoje a pozemkových reforem v některých zemích na postavení šlechty, či otázky šlechtického mecenátu.