Doba předbřeznová mezi mýty a realitou

Garanti:

Abstrakt

Cílem panelu je upozornit na převládající malý zájem českých historiků o období mezi napoleonskými válkami a revolučním rokem 1848, tedy o takzvanou dobu předbřeznovou (zde v širším časovém určení let 1815-1848). V reakci na značný pokrok ve výzkumu této epochy ze strany zahraničních odborníků je nezbytné zahájit diskusi o nových přístupech i v českém akademickém prostředí, které by byly v souladu s nejnovějšími poznatky zahraničí historiografie a současně byly oproštěny od zakořeněných tendenčních hodnocení, která v některých případech přetrvávají ještě hluboko z 19. století. V navrhovaném panelu jsou proto vítány především ty příspěvky, které napomohou revidovat dosavadní klišé a podnítí zájem o českou historii (ideálně v širším evropském kontextu) v různých tematických rovinách od dějin politických, sociálních a hospodářských až po kulturní a právní dějiny. Délka příspěvku by neměla překročit 20 minut, jednacími jazyky budou primárně čeština a slovenština, vítány jsou však i příspěvky v anglickém a německém jazyce. Hlavním kritériem výběru příspěvků bude originalita tématu a přístupu jeho zkoumání.